Datacenter (ฉบับทดลองใช้)

[*** เพิ่ม/แก้ไขเรื่อง ***]
สพท.หนองบัวลำภู เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่ม ICT