วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาด่าน  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
            กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านนาด่าน ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาด่าน ตลอดเดือน กรกฎาคม 2562 ....
วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
             กิจกรรมโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562....
วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว  (มีผู้ชม 24 ครั้ง)
            สารประชาสัมพันธ์บอกเล่าข่าว และกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านซำเสี้ยวได้ดำเนินงานตลอดรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหนของโรงเรียน และ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
            วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ล้อมรั้วด้วยความรัก ฟูมฟักด้วยความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เติบใหญ่อย่างมีความรู้คู่คุณธรรม ด้วยรูปแบบ “NONGWAENG MODEL” โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ....
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว  (มีผู้ชม 16 ครั้ง)
            ความภาคภูมิใจ จากการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Dltv จนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา o-net ปี61 สูงเป็นอันดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนอ....