วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562....
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 12 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมีกิจกรรมในการรณรงค์ส่งเสริมและการสร้างอัตลักษณ์ในพื้นที่ การจำหน่ายอาหาร ได้แก่ ราชินีข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง การอุดหนุนซื้อเสื้อผ้าพื้นเมืองและร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองในห้วงดังกล่าว ตลอดจนอุดหนุนการซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร ของที่ระลึกในการส่งท้ายปีเก่ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนใ....
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 6 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่าสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวอช.) ได้แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษ ของ สวอช. เป็นคำว่า “NXPO” ย่อมาจาก “Office of Nation (X = Higher Education Science Research and Innovation) Policy Council” ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@nxpo.or.th หรือดูข้อมูลได้ที่ http://www.nxpo.or.th....
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูน์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง จึงได้จัดทำสื่อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ สปอตวิทยุ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ และเพจ Facebook.com/นิทรรศการทรัพยากรไทย ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ตามที่กลุ่มผลิตภัณฑ์บรีส ภายใต้กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ“บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน” ปี ๒ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด จัดส่งวีดีโอหรือรูปถ่ายพร้อมบรรยายรายละเอียดกิจกรรมและประโยชน์ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ชิงทุนสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๘ รางวัลๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)โดยสามารถส่งผลงานเ....
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ตามที่กรมอนามัยได้จัดโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมี พระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และช่วยให้ประชาชนมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันเป็นแบบกลุ่ม/ครอบครัว/ชมรม ด้วยกิจกรรมคีตะมวยไทย ๑๐ ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกิจกรรม ออกกำลังกายด้วยรูปแบบมวยไทยที่แสดงออกถึงความเป็นไทยและร่วมสืบสาน....
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยในปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง ๔ เดือน) เป็นบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับวิทยฐานะในหน้าที่การงาน ผู้เรียนจะได้รับใบสัมฤทธิบัตร รับรองความรู้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชานั้นๆ สามารถขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าวปีนี้เปิดรับสมัคร ๔ รุ่น (๔ ครั้ง) โดยนำ....
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 6 ครั้ง)
  ด้วยกรมการศาสนา ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ พร้อมกันทั้งโรงเรียนในรูปแบบที่ถูกต้อง และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นการขยายผลและต่อยอดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีแล้วนั้น ในปีนี้จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู สมัครเข้าร่วมการประกวดโดยส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิโ....