วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 46 ครั้ง)
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2....
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 35 ครั้ง)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ เพื่อจัดจ้างเข้ามาทำการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563....
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563....
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วย สพป./สพม./หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา ได้จัดส่งเอกสารวิชาการ วารสารประชาสัมพันธ์ จุลสาร และหนังสืออื่นๆ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้สาธารณชนทราบ และใช้ประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ (๑.) สพม.เขต ๑๕ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ผ่าน QR CODE หรือลิงค์ http://bit.ly/2RROqZR (๒.) สพป.ชัยนาท ประชาสัมพันธ์จดหมายข....
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนัก ถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการทำกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนจะได้ทั้งการบูรณาการความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเร....
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วย สพม.เขต ๗ จังหวัดปราณบุรี ได้จัดส่งจดหมายข่าวออนไลน์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัดฯ ผ่าน QR CODE หรือทางเว็บไซต์ สพม.๗ http://gg.gg/gik65, โรงเรียนในสังกัดฯ http://gg.gg/gik6v ....
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลฯ ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กทม. ดังนั้น สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา ร่วมดำเนินการในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. ส่งเสริมให้สถาน....
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
  ด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย ๑ ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรม ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม จึง....