วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วย สพป./สพม./หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษา ได้จัดส่งเอกสารวิชาการ วารสารประชาสัมพันธ์ จุลสาร และหนังสืออื่นๆ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้สาธารณชนทราบ และใช้ประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. สพป.เชียงราย เขต ๑ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ผ่าน QR CODE ดังนี้ ๑. จดหมายข่าว สพป.เชียงราย เขต ๑ ที่ http://gg.gg/Cr1-d....
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
  ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ แจ้งว่าเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ ระดับชั้น ม.๑ ประเภทฟุตบอลชาย จำนวน ๒๒ คน บาสเกตบอลหญิง จำนวน ๘ คน และระดับชั้น ม.๔ ประเภทฟุตบอลชาย จำนวน ๒๒ คน บาสเกตบอลหญิง จำนวน ๘ คน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kpch.ac.th ....
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วย สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าสถาบันขงจื้อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ได้จัดงาน สารสัมพันธ์วันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในวาระครบรอบ ๔๕ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย-จีน และในโอกาส ๔๐ ปี การทรงพระอักษรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสถาบันขงจื้อฯ ร่วมมือกับสถาบัน (ห้องเรียน) มีกำหนดจัดงานในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ ๑. วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ Ambassador City Jomtien Inn Wing ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี ๒. วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ....
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย กว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ ๓ พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปี ๒๕๖๒ มีกำหนดจะเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีก ๑ พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช.เทคโนโลยี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบร....
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้มีนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกระดับถือปฏิบัติตามแนวทางประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขอความร่วมมือ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ดำเนินการและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งควา....
วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562....
วันอังคารที่ 07 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 20 ครั้ง)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2....
วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2563
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 105 ครั้ง)
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี 2563....