วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2....
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่ารัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแชงกี-ลา กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้และรับทราบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องดังกล่าวซึ่งสามารถดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://www.parliment.go.th/aipa2019 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมฯ ผ่านทางเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ในสังกัด....
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 0 ครั้ง)
  ด้วย สพป.นครปฐม เขต ๑ แจ้งว่า ตามที่มูลนิธิ ดร.ทัศนีย์ ไผทฉันท์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้จัดโครงการประกวดขับร้องสรภัญญะสรรเสริญพระคุณพระรัตนตรัยและพระคุณบิดามารดา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมศีลธรรมความกตัญญูกตเวทีแก่ลูกหลานไทย จึงขอความร่วมมือ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ แจ้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมครู และนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้ขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เ....
วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการ “มหาดไทย ชวนรู้” ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางคลื่นความถี่ FM.91.0 MHz (สวพ.๙๑) ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕-๑๒.๒๕ น. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของ มท. ในการนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่าน/ผู้สนใจร่วมรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ตามผังรายการวิทยุประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และแจ้งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับฟังรายการฯและหากไม่สามารถรับฟังทางคลื่....
วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่า สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้จัดทำโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง ๒๕๖๓” จำนวน ๙ สาขาอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร สิ่งแวดล้อม นักพัฒนา ผู้ริเริ่มธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น นักบริหาร สื่อมวลชน เยาวสตรี และสมาชิก อบต. เพื่อสรรหา คัดเลือก ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงที่มีความสามารถ มีประวัติการทำงานโดดเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ และได้นำความรู้ความสามาร....
วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ นภ ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๖๒๕ ลว. ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ความว่ากระทรวงมหาดไทย ได้ส่งไฟล์เนื้อร้องและทำนองเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ให้จังหวัดดำเนินการแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และ อปท. ใช้เป็นบทเพลงบรรเลงและร่วมขับร้องในพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเพลงดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็น ที่แพร่หลาย ทั้งนี้ สาม....
วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
  ตามที่กลุ่มผลิตภัณฑ์บรีส ภายใต้กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ “บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน” ปี ๒ เพื่อมุ่งหวังผลักดันให้มีการสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนผ่านหลักสูตรปัจจุบันของโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนจัดส่งวีดิโอ หรือรูปถ่ายพร้อมบรรยายรายละเอียดกิจกรรรมและประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ เข้าร่วมชิงทุนสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๘ รางวัลๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จ....
วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล  (มีผู้ชม 531 ครั้ง)
  ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 วันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)....