วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 1 ครั้ง)
  ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย ความว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับดังกล่าวนั้น ในการนี้ จึงขอความร่วมมือในการแจ้งประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก....
วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
  ด้วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี (Hall 5) เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ สนุกสนานร่วมกันและแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคนพิการ ดังนั้น คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความ จึงขอความร่วมมือ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คน....
วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ด้วยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้อย่างไร” สำหรับครูในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน เท่านั้น จึงขอความอนุเคราะห์ สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ประชาสัมพันธ์โคร....
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยการดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร ประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นช่วงที่ผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) และผลไม้ภาคใต้ (มังคุด, ลองกอง) ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก กระทรวงพาณิชย์จึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคผลไม้ดังกล่าว โดยใช้ผลไม้ดังกล่าวเป็นอาหารว่างในการจัดประชุมและจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ....
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 24 ครั้ง)
  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2....
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 3 ครั้ง)
  ด้วยโรงเรียนสอนภาษาโอวหยางขอนแก่น สาขาคุณหมิงและสาขาลี่เจียง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด สพป.นภ.๒ ทราบว่าโรงเรียนสอนภาษาดังกล่าวได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูจีนเจ้าของภาษา ระดับ ป.ตรี สาขาวิชาภาษาจีน สำหรับชาวต่างชาติ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้ สถานศึกษาที่สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐๔๓-๐๐๐๒๘๕ ....
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ด้วยสำนักพิมพ์ทองเกษม ได้จัดโครงการ HORSE Young Writer Awards 2019 ในหัวข้อ “บันทึกความสุข...รายวัน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ๖ เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาชนไทยตระหนักและเห็นความสำคัญของ การคิด การเขียน และการสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ สพป.ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วม....
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ผู้ส่งข่าว : banyatnb2  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ขอแจ้งปิดให้บริการเป็นเวลา ๓ วัน ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี และจะเปิดทำการปกติในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ....